Rolf Walter: PURIM / Jerusalem/Mea Shearim - Photographie

Rolf Walter (Berlin) : Mea Shearim

PURIM

Jerusalem / Jeruschalajim
Mea Shearim

Photographie, 1996.
24 × 30,5 cm.

Auf der Rückseite u.a. :
Rolf Walter, Xpress Agentur der Fotografen, Berlin, Rykestr. 15.

45 EUR